Excel cho kiemthetruyenky.vn 365 Excel cho kiemthetruyenky.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint hệ thống 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 xem thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel hỗ trợ hàm DATEDIF để hỗ trợ sổ thao tác làm việc trước đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán các hiệu quả không đúng trong một vài kịch phiên bản nhất định. Vui mừng xem mục sự cụ đã biết của bài viết này để hiểu biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Hàm tính số tháng làm việc


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt cho ngày sau cuối hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian.

Unit

Loại tin tức mà bạn muốn trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong khoảng thời gian.

"M"

Số mon hoàn tất trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong khoảng thời gian.

"MD"

Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date với end_date. Đã bỏ qua tháng và năm của ngày.

Xem thêm:


Quan trọng: Chúng tôi khuyên răn bạn không nên sử dụng tham đối "MD", vì gồm những giới hạn đã biết kèm theo theo. Hãy xem mục các sự nuốm đã biết bên dưới đây.


"YM"

Sự khác biệt giữa những tháng trong start_date với end_date. Đã làm lơ ngày và năm của ngày

"Yd"

Sự khác biệt giữa những ngày vào start_date cùng end_date. Đã bỏ qua mất năm của ngày.

Chú thích

Ngày mon được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tục để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.

Hàm DATEDIF hết sức hữu ích trong các công thức khi chúng ta cần tính toán độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn tất trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày giữa 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" có thể cho hiệu quả là số âm, số không hoặc kết quả không thiết yếu xác. Nếu như bạn đang search cách đo lường và thống kê các ngày còn sót lại sau tháng tròn cuối cùng, đó là một phương án thay thế:

*

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.