Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ phòng toàn dân, an ninh nhân dân

*

a. Khái niệm cơ bản về quốc phòng – an ninh

– Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sư là đặc trưng.

Đang xem: Giáo dục quốc phòng lớp 12 bài 2

– Quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng mang tính chất “của dân, do dân, vì dân”

– An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt của quốc gia

– An ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, do dân tiến hành

b. Những tư tưởng chỉ đạo của Đảng

– Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

– Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế.

– Gắn nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại.

– Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà n­ước và của toàn dân.

– Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an, đối với sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới

a. Đặc điểm

– Là nền quốc phòng – an ninh của dân, do dân, vì dân.

– Mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng.

– Sức mạnh của nó là cơ sở để triển khai một chiến lược tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

– Được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại.

– Nền quốc phòng toàn dân luôn gắn với nền an ninh nhân dân.

b. Mục đích

– Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ;

– Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ;

– Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

– Bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc;

– Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…;

– Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình…

c. Nhiệm vụ

– Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ;

Đánh thắng mọi kẻ thù xâm l­ược

Làm thất bại âm m­ưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

– Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân:

Giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động;

Đấu tranh chống lại mọi hành động gây rối, phá hoại;

Giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Xem thêm:

d. Nội dung

Xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

– Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần: Hiện nay cần tập trung: + Xây dựng tình yêu quê hư­­ơng đất nước, có lòng tin tuyệt đối với Đảng, Nhà nư­­ớc, chế độ. + Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. + Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. + Luôn chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân. – Xây dựng tiềm lực kinh tế: Hiện nay cần tập trung: + Gắn kinh tế với quốc phòng. + Phát huy kinh tế nội lực. + Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc phòng, an ninh. + Có kế hoạch động viên nền kinh tế trong thời chiến. + Tăng cường hội nhập trong kinh tế để củng cố quốc phòng, an ninh. – Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ: Hiện nay cần tập trung: + Huy động tổng lực các ngành khoa học, công nghệ quốc gia cho quốc phòng, an ninh. + Chú trọng đào tạo, bồi d­ưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cho phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh. + Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cơ sở nghiên cứu để phục vụ cho khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh. – Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh: Hiện nay cần tập trung: + Xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. + Gắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị. + Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực l­ượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm. + Chuẩn bị đất nước về mọi mặt, các phương án sẵn sàng động viên thời chiến. + Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự.

* Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

Hiện nay cần tập trung:

+ Gắn thế trận quốc phòng với thế trận an ninh trong một tổng thể thống nhất.

+ Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh với phân vùng kinh tế.

+ Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.

+ Tổ chức xây dựng “Kế hoạch phòng thủ dân sự”

+ Xây dựng phương án, triển khai các lực lượng chiến đấu

e. Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

– Tăng c­ường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

– Tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà n­ước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, an ninh.

– Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an.

3. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

– Tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chế độ, góp sức xây dựng đất nước.

– Nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng phải đi đôi với bảo vệ đất nước.

Xem thêm:

– Tự giác, tích cực học tập, nắm vững kiến thức QPAN; tích cực tham gia các hoạt động về QPAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *