... Sẵn để ngừng câu sau theo lấy ví dụ dới 0.I / not / old / learn / grade =>I am not old enough to lớn learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at trang chủ ... I.Chọn câu vấn đáp 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want lớn give you a book a.there ... Used lớn living on a farm d.those d.the most difficult d.apart d.has worked/for Đáp án Đề khảo sát điều tra giờ anh học tập kì I demo I.Mỗi câu mang lại 0,5 điểm 1.goes/went 2.did you ?/wrot 3.are watching 4.doesnt...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15p kì 1 tiếng anh lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết


*

*

... Rest in each group 151 A pretty B get C send D well 152 A Valentine B imagine C descipline D magazine 153 A chorus B cherish C chaos D scholar 154 A house B hour C heat D hand 155 A feat B great ... Last saved by Janny 30 9 /15/ 2011 428 I am always nervous when I travel by air A Travel by air always makes me nervous" B Traveling by air always makes me nervous C I never travel by air because ... Film about space travel A I haven"t seen a film about space travel B I have enjoyed all the film I have seen about space travel C I am anxious not khổng lồ miss the next film about space travel D I am...
*

... 7 The rain is getting (heavy) và (heavy) _ Name: Class: test 15 -ENGLISH 12 Give the correct size of the adjective or adverb in brackets: My mèo is (pretty) ... Weather got (bad) _ The rain is getting (heavy) and (heavy) _ Name: Class: kiểm tra 15 -ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: nam giới is ( happy) ... (cheap) Nothing is faster than speed of light  The speed of light _ Name: Class: test 15 -ENGLISH 12 Give the correct khung of the adjective or adverb in brackets: My conduct is (bad)...
*

... Want khổng lồ improve your English CLASS: 9A… NAME:…………………………… THƯ VIỆN SEN VÀNG THE demo OF ENGLISH (English group) TIME: 45 MINUTES BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP Mark I Teacher’s bình luận Choose ... Home………Friday morning You can phone me then (in / on / at / since) THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP The weather was so hot, …………I turned on the air conditioner that / therefore ... A foreign language well IV Change into reported speech (3ms) THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP “ I like learning English “ → Lan said “ I must leave now...
*

... Old / learn / grade =>I am not old enough lớn learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at home alone => 3.My sisters / good / understand these questions ... Câu trả lời 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want to lớn give you a book a.there b.here ... By bicycle last year III.4 từ mang lại đ (1đ) 1.wrote 3.bought 2.built 4.listened 5.took 6.had test I.Mỗi câu mang đến đ (3đ) 7.used 8. made 1.listened 2.bought 3.built II.Mỗi câu mang đến đ (5đ) 1.in/in 2.at...

Xem thêm: Chim Hải Âu Hình Ảnh Chim Hải Âu Biển Hình Ảnh, Chim Hải Âu Bay Trên Biển Hình Ảnh


... →d 14 Have you ever seen telescopes? a astrologic b aeronautic c astronomic d atmospheric →c 15 We live in a very populated area of India a sparsely b scarcely c hardly d barely →a 16 Archaeology...
... Tell 13 eat make 14 teach see sell write hear 10.have 15 build 16 say 17 fall 18 visit 19 think 20 take test of English 7( chạy thử ) ( Time :15 minutes ) I.Choose the word having the underlined letters ... Demo 1) ( Time :15 minutes ) I.Supply the correct word khung ( 5points ) An……………….is a child whose parents are dead ( orphanage ) I’m………………sorry for the delay ( extreme ) Mr Thanh is a………………….teacher ... You ) thử nghiệm of English 8( demo 4) ( Time :15 minutes) I.Fill in the blanks with the appropriate khung of the word ( points ) Hue is a famous tourist………….( ATTRACT ) I like playing……………game ( GUESS...
... 8C 9A 10A 11B 12C 13A 14C 15D 16A 17D 18A 19C 20B 21A 22D 23D 24B 25B 26C 27C 28C 29A 30 B 31 C 32 C 33 B 34 A 35 C 36 A 37 D 38 B 39 A 40A Mã đề 1 03 1B 2A 3C 4A 5C 6A 7C 8B 9D 10C 11C 12D 13A 14D 15A ... điểm Mã đề 101 1B 2A 3C 4B 5D 5D 7B 8D 9C 10A 11C 12C 13B 14C 15A 16C 17D 18A 19D 20A 21B 22C 23A 24A 25B 26C 27A 28B 29C 30 C 31 C 32 C 33 B 34 A 35 A 36 D 37 B 38 A 39 C 40A Mã đề 102 1D 2B 3C 4A 5C ... 23C 24C 25B 26C 27A 28B 29C 30 C 31 C 32 B 33 D 34 B 35 A 36 D 37 A 38 B 39 A 40D Mã đề 104 1C 2B 3B 4A 5D 6D 7A 8A 9B 10D 11C 12A 13B 14D 15C 16C 17C 18A 19C 20D 21A 22D 23A 24B 25B 26C 27A 28A 29B 30 A...
... RA ĐỀ KT Nguyễn Hữu Hòa Name:……………………………………………………………… Class: …………… Marks thử nghiệm 15 minutes Subject: English – Form: 7th Teacher’s remark I/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence...
... Irregularity a transaction b contract c contractor d translation →b 39 The population of this town is to lớn double over the next few years a probably b likely c certainly d definitely →b 40 "Did you ... Khổng lồ work b work c working d khổng lồ working →d 33 Our family was travelling across the Channel We went on a across the Channel a sail b travel c trip d run →c 34 The teacher told the schoolgirls ... Political was jailed for organizing demonstrations a colonizer b activist c freewheel d bloc →b 22 You had better kiểm tra the rate of before cashing your travelers cheques a change b trương mục c exchange...
... C dropping d khổng lồ drop →c 20 If you a picnic, remember to lớn take some fruits with you a go for b travel c make d run →a 21 They walked because they couldn"t to lớn take a xe taxi a pay b spend c worth ... 40 His son went out, but he didn’t tell where he was going a anyone b no one c one d none →a 41 Tam said that many roads were in Danang thành phố a been built b being built c building d been building...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu new đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8